آنجا که سایه ها میخندند

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
13 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
7 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
22 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
13 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
15 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
14 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
21 پست
اسفند 88
24 پست
nhsjhk_s;sd
1 پست
خودکشی
1 پست
برمیگردم
1 پست
بالاترین
1 پست
عاشقی؟
1 پست
روز_دختر
1 پست
دلتنگی
1 پست
nhsjhk_s;s
1 پست
خسته_ام_!
1 پست
شب_قدر
1 پست
باش_با_من
1 پست
عشق
1 پست
چُس_فیل
1 پست
خواب
1 پست
قیامت
1 پست
فمینیست
1 پست
تن_فروشی
1 پست
خودفروشی
1 پست
خیانت
1 پست
دختر_ناز
2 پست
امتحان
1 پست
جوک
1 پست
دختر
1 پست
بهشت
1 پست
کار_زیاد
1 پست
سفر
1 پست
خوشبختی
1 پست