یک روز بارانی

 

گاهی یک پیام و شاید گاهی یک انتظار دلیل خوشحالی باشه و گاهی منتظر یک خبر بدی و خبری بهتر میشنوی

 گاه تلفن همراهت بر روی میز زنگ نمی زند و گاه تلفن خاموش درون کمد زنگهایی میزند که نباید بزند . . .

 همه چیز نشان از بی خبری من می دهد . گاه در جایی وارد میشوی و بیان میشود این همانیست که من می گفته ام

  و شاید در دل به این می اندیشید که من چکار کرده بوده ام که مجازات این است .

 همه چیز دل تنگیهای شبانه را در دلتنگیهای یک روز بارانی تغییر می دهد .

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
یلدا

به سری به این شیطون بلا هم بزن![چشمک]