آنتن

طرف موبایلش آنتن نمیداد ، بهش مسیج دادم : نمیتونم بگیرمت …
جواب داد : به درک! مگه کم خواستگار دارمزبان؟

/ 3 نظر / 22 بازدید
سونیا

ای بابا حالا دیگه میاین و نظراتمون رو تایید نمیکنین![قهر]

حنا

[خنده][خنده][دست][خنده]