کسی تو زندگیته ؟

کسی تو زندگیته؟؟


پرسید کسی تو زندگیته؟

با تعجب نگاهش کردم...

چقدر این حرف برام آشنا بود!! ولی معنی اش یادم نمی یومد!!!

یعنی چی کسی تو زندگیته؟ داشتم توی ذهنم این جمله رو مرور می کردم و

واسش دنبال جواب می گشتم... ولی چیزی به ذهنم نرسید... آخه من خودم هم تو

زندگی خودم نیستم، چه برسه به کس دیگه ای!!!

سکوتم که طولانی شد، لبخندی زد و گفت جوابم رو گرفتم!!!

و من تازه به خودم اومدم و یادم افتاد منتظره جوابه!!! ولی مهم نیست ...

اون که خودش جوابش رو گرفت!!! برای منم مهم نیست که به چه جوابی

رسید!!!

حالا من موندم و تکرار مکرر واژه هایی که می پرسند؟

کسی تو زندگیته؟؟؟

یعنی چی کسی تو زندگیته؟

همش این سوال رو از خودم می پرسم و تو ذهنم تکرار می شه...

فکر کنم قبلاً معنیشو می دونستم ولی نمی دونم چرا یادم نمی یاد!!!

به نظرم جالبه که کسی تو زندگی آدم باشه ... اما فکر می کنی بشه که خودت تو زندگیت نباشی ولی یه نفر دیگه باشه؟؟

.


/ 1 نظر / 60 بازدید
ملت بلاگ

سرویس وبلاگدهی ملت بلاگ برای ساخت وبلاگ رایگان فارسی برای حمایت از زبان شیرین پارسی در پهنای اینترنت پا به عرصه نهاد و امید بتوان گامی هر چند کوچک برای اثر بخشی زبان پارسی در جهانیان انجام داد.