تعریف مادر زن

 

که با عیال حمل میشود .

وبا مهمات دروغ همسایگان مسلح شده .

وبا زخمی کردن داماد بیچاره خنک میشود . .

این اسلحه بدون عقب نشینی بوده وشرایط جوی به هیچ وجه در او اثر ندارد .

مادر زن گاهی تک تیر وگاهی رگبار شلیک می کند .

طول مادر زن بدون سر نیزه ۲ متر میباشد. . .

تعداد تیر در هر ثانیه یک میلیون فحش وناسزا بوده .

و برد موثر آن، انتقال داماد به بیمارستان .

و برد نهایی آن انتقال داماد به گورستان میباشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید